Проектиране

Проектирането е много важно преди започването на всяка една дейност, в това число и озеленяването. За да може зелената ви площ да придобие един естетически издържан и завършен вид трябва да се започне от проекта. Ландшафтният архитект (озеленителят) е специалистът, който може най-добре да свърши тази работа. Необходими са добри познания на растителността, да се знае всеки вид каква форма ще придобие след години, колко високо и широко става, дали търпи резитби и колко интензивни. Кои видове са подходящи за слънчеви, кои за сенчести места. Какъв цветен колорит могат да създадат с цветовете и листата си, а също и чрез красивите есенни багри.

Проектирането по част „Озеленяване и Паркоустройство” е неделима част от всеки инвестиционен проект. Преди подаване на документи за строително разрешение, трябва да има проект по Паркоустройство, който се съгласува в общините, а за Столична община проектите се подават в Дирекция „Зелена Система”. Съгласуването отнема 30 дни и се заплаща.Проектът задължително трябва да е придружен от виза за проектиране.

Проектът се състои от опорен план, идейно-дендрологичен проект, посадъчна схема, за по-големи проекти и трасировъчен чертеж. Обяснителна записка, Дендрологична ведомост, Рекапитулация на материалите.

Проектът трябва да е направен от ландшафтен архитект с Пълна или Ограничена Проектантска Правоспособност, да е член на камарата на Архитектите в България и да си е заплатил годишния членски внос.

Градински център „Божилови” може да ви предложи проектиране по част „Паркоустройство” и съгласуване в дирекция „Зелена Система”, както и проект за вашия двор или градина.

Градински център Божилови е семейна фирма, вече второ поколение. Основана е от нашите родители Михал и Петрана Божилови. Започва дейността си през август 1985г., когато са продадени първите декоративни растения собствено производство. Разбира се, по това време преди промените в Източна Европа не можеше да се регистрира фирма, но беше вече разрешено да се развива частна дейност.